Voorwaarden

Algemene voorwaarden Kuijkhoven Timmerwerken
Gevestigd: Meerlaan 142a 2181 BV Hillegom
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28050391


Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden


1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door
Kuijkhoven Timmerwerken, gevestigd te Hillegom, hierna te noemen Kuijkhoven.
1-2 Bijzondere van de voorwaarden van Kuijkhoven afwijkende bepalingen zijn slechts
bindend, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
1-3 De werkzaamheden worden of wel in daggeldwerk (regiewerk) of wel in aangenomen
werk uitgevoerd.


Artikel 2 Aangenomen werk


2-1 Alle offertes ten aanzien van aangenomen werk geschieden volgens een gelijktijdige
ingediende volledige omschrijving, eventueel met tekening(en). Kleine maatafwijkingen
mogen geen belemmering zijn voor betaling.
2-2 Alle werkzaamheden worden uitgevoerd naar de opgegeven maten,
tekening(en) en bepalingen van de overeenkomst, met eventueel het onder lid 1 van dit
artikel vermelde in acht genomen.
2-3 Tenzij anders is overeengekomen is Kuijkhoven gehouden zijn aanbiedingen
gedurende 30 dagen gestand te doen.


Artikel 3 Aanbiedingen


3-1 Alle overige aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders
vermeld.
3-2 Mondelinge aanbiedingen door Kuijkhoven of zijn ondergeschikten zijn niet bindend,
tenzij deze door hem zijn bevestigd.


Artikel 4 Afspraken.


Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van
Kuijkhoven binden de laatste niet, voor zover ze door Kuijkhoven niet zijn bevestigd. Als
ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en
medewerkers die geen procuratie hebben.


Artikel 5 Overeenkomst


5-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van
werkzaamheden wordt eerst bindend voor Kuijkhoven door zijn bevestiging.
5-2 Elke met Kuijkhoven aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat
Kuijkhoven van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks
uitsluitend te zijner beoordeling.
Opdrachtgever zal toestaan dat Kuijkhoven zo nodig informatie betreffende hem
opvraagt, voor welke informatie Kuijkhoven zich zal wenden tot een erkend bedrijf.
5-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d.,
alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Kuijkhoven bij de
aanbieding verstrekt, zijn voor Kuijkhoven niet bindend en worden te goeder trouw
gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken,
tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand
worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.


Artikel 6 Algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden


6-1 Kuijkhoven aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van
contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden
overeengekomen.
6-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter
de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Kuijkhoven onverlet, tenzij deze
strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden.
6-3 Algemene voorwaarden worden slechts door Kuijkhoven aanvaard onder
bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde
transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via
die inkoopvoorwaarden.


Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten


7-1 Op alle door Kuijkhoven verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen
behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging,
openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van Kuijkhoven.
7-2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen
blijven onvervreemdbaar eigendom van Kuijkhoven en dienen op zijn eerste verzoek
onverwijld geretourneerd te worden.
7-3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een
gefixeerde boete verschuldigd van € 5000,- onverminderd het recht van Kuijkhoven om
aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.


Artikel 8 Verplichtingen van Kuijkhoven


8-1 Kuijkhoven is verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de
overeenkomst uit te voeren.
8-2 Kuijkhoven aanvaardt de opdracht onder het voorbehoud, dat de voor het werk
vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen, tijdig worden verleend.
8-3 Indien tijdens de uitvoering blijkt dat het werk-door een niet aan Kuijkhoven
te wijten oorzaak- slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, is Kuijkhoven gehouden de
noodzakelijke geachte wijzigingen in de uitvoering terstond ter kennis van
de opdrachtgever te brengen en na overleg met deze uit te voeren.


Artikel 9 Verplichtingen van de opdrachtgever


9-1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat Kuijkhoven tijdig kan beschikken;
a.Over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, en goedkeuringen (zoals
vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), zo nodig in overleg met Kuijkhoven.
b.Over het terrein c.q. de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd.
c.Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen,
materialen en werktuigen.
d.Over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas,
perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie.
e.Over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen in muren enzovoort.
f.Over veiligheidsmensen bij werkzaamheden langs wegen.
9-2 De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas,
elektriciteit, opslagruimte voor materialen e.d. ter beschikking te stellen, indien deze op
of bij het werk aanwezig zijn.
9-3 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van
bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor
niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.
9-4 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren
waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Kuijkhoven
voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.


Artikel 10 Extra onvoorziene kosten


10-1 In alle gevallen wordt door Kuijkhoven onder "grond" of bodemspecie verstaan, niet
verontreinigde grond of bodemspecie. Alle kosten van verlet, onderzoek, verwerking etc.
zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever, tenzij deze van te voren schriftelijk
bij de opdracht heeft vermeld dat er sprake is van een chemische of andersoortige
verontreiniging. Deze vermelding dient dan vergezeld te gaan van één of meer
gewaarmerkte analyses.
10-2 Indien bij sloop- of andere werkzaamheden asbest of andere
gezondheidsbedreigende stoffen aanwezig zijn of vrij kunnen komen valt het verwijderen
daarvan niet binnen de prijsopgave van Kuijkhoven, tenzij de opdrachtgever van tevoren
schriftelijk bij de opdracht heeft vermeld dat deze stoffen
aanwezig zijn, waarbij dan tevens vermeld moet zijn de hoeveelheden en de locaties van
de betreffende stoffen.


Artikel 11 Uitbesteding werk aan derden


Opdrachtgever machtigt Kuijkhoven om de opdracht door een door hem aan te wijzen
derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.


Artikel 12 Aanbetaling


Kuijkhoven is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van
minimaal 25% te vragen.
Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van
Kuijkhoven de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op
terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in
deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door
hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.


Artikel 13 Prijzen


13-1 Indien na het tijdstip van de opdracht door de overheid of vakorganisaties
wijzigingen worden aangebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, of sociale bepalingen,
heeft elk van de partijen het recht algehele verrekening te verlangen.
13-2 Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen kunnen worden
doorberekend.
13-3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie,
hebben beide partijen het recht algehele verrekening te verlangen.


Artikel 14 Materialen


14-1 Alle te verwerken materialen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn
voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.
14-2 Kuijkhoven stelt de opdrachtgever in de gelegenheid de materialen te keuren. De
keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op het werk
(eventueel op overeengekomen monsters) of bij de eerste gelegenheid daarna, mits in
dat laatste geval de voortgang van het werk niet in gevaar komt.
Kuijkhoven is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen.
14-3 De opdrachtgever is bevoegd de materialen door derden te laten onderzoeken. De
daaraan verbonden kosten komt voor diens rekening, behalve ingeval van afkeuring, in
welk geval de kosten voor rekening van Kuijkhoven komen. Door de opdrachtgever ter
beschikking gestelde materialen worden geacht te zijn goedgekeurd.
14-4 De uit het werk komende materialen, waarvan de opdrachtgever heeft verklaard dat
deze ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd.
Alle andere materialen zullen door Kuijkhoven tenzij anders overeengekomen worden
afgevoerd, en kunnen desgewenst aan Kuijkhoven toevallen, eventueel onder
gehoudenheid van een billijke verrekening.
14-5 Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door
Kuijkhoven doorgeleverde materialen, geven geen reden tot afkeuring.


Artikel 15 Wijziging van de opdracht


15-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of
mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere
kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de
opdrachtgever extra in rekening gebracht.
15-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde
wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk
aan Kuijkhoven ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per
telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor
rekening van de opdrachtgever.
15-3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen
overeengekomen levertijd door Kuijkhoven buiten zijn verantwoordelijkheid wordt
overschreden.


Artikel 16 Meer- en minderwerk


16-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
16-2 De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin
wijziging op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal
voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke
opdracht laat onverlet de aanspraken van de opdrachtgever op de uitvoering,
respectievelijk van Kuijkhoven op de verrekening daarvan, indien en voor zover door
andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.
16-3 Door Kuijkhoven te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld,
kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.


Artikel 17 Annuleren


17-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te
nemen, is hij verplicht de door Kuijkhoven reeds aangeschafte materialen en
grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en
sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens
jegens Kuijkhoven gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde.
Opdrachtgever zal eveneens aan Kuijkhoven als schadeloosstelling verschuldigd zijn het
bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht
Kuijkhoven te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van
de opdracht en/of weigering van de goederen.
17-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Kuijkhoven zich
alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige
schadevergoeding te vorderen.
17-3 Het al of niet verlenen van subsidie, financiering en andere onvoorziene
omstandigheden zijn nimmer argumenten om gegeven opdrachten te annuleren, tenzij
alsdan tussen opdrachtgever en Kuijkhoven schriftelijk anders is overeengekomen.


Artikel 18 Opleveringstermijnen


18-1 De overeengekomen opleveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige oplevering dient de
opdrachtgever Kuijkhoven schriftelijk in gebreke te stellen.
18-2 De opleveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting, dat er voor Kuijkhoven
geen beletselen zijn de uitvoering van het werk ter hand te nemen.
18-3 De opgegeven termijnen vangen aan na ontvangst van de eventueel
overeengekomen vooruitbetalingen en alle door de opdrachtgever of andere partijen te
verstrekken vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen, en/of toewijzingen, informatie,
documenten, eventuele materialen en dergelijke en dat de plaats waar het werk dient te
worden uitgevoerd, naar het oordeel van Kuijkhoven zodanig is dat met de uitvoering
van het werk kan worden begonnen
18-4 Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de opleveringstermijnen niet
door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te
zijner beschikking opgeslagen.


Artikel 19 Oplevering


19-1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Kuijkhoven dit de
opdrachtgever schriftelijk / mondeling heeft medegedeeld, dan wel na verloop van 8
dagen nadat Kuijkhoven schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het
werk voltooid is, en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te
nemen of de opdrachtgever het aangelegde en/of uitgevoerde werk in gebruik heeft
genomen.
19-2 Kleine gebreken zullen door Kuijkhoven zo spoedig mogelijk worden hersteld en
kunnen geen reden tot onthouding van goedkeuring door de opdrachtgever opleveren.
Behoudens het herstel van de hiervoor genoemde kleine gebreken, is Kuijkhoven slechts
gehouden tot zo spoedig mogelijk herstel van gebreken die hem binnen 30 dagen na de
oplevering schriftelijk ter kennis zijn gebracht. De aan deze werkzaamheden verbonden
kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de oorzaak aan Kuijkhoven valt
toe te rekenen.
19-3 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze
automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, welke Kuijkhoven niet kan worden
aangerekend, zoals meerwerk, onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog,
oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden, zoals in het artikel "Overmacht"
genoemd.


Artikel 20 Reclame


20-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de
goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan,
Kuijkhoven terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.
20-2 Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q.
oplevering Kuijkhoven wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden
opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is
geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
20-3 Kuijkhoven dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij
overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide
partijen dient te worden ondertekend.
20-4 Indien de reclame naar het oordeel van Kuijkhoven juist is, zal Kuijkhoven hetzij
een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde
goederen, hetzij zorg dragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen.


Artikel 21 Aansprakelijkheid


21-1 Kuijkhoven is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten
ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a.Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b.Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere
personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
c.Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
d.Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische
dan wel biologische invloeden van buitenaf, houtaantastende schimmels, houtaantastend
ongedierte en dergelijke;
e.Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
21-2 Kuijkhoven is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot
maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en
materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of
derden, voor zover ontstaan door schuld van Kuijkhoven of van hen, die door Kuijkhoven
te werk zijn gesteld op de aan Kuijkhoven opgedragen werk(en).
21-3 Kuijkhoven zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en/of gevolgschade
van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.
21-4 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de
opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de
aansprakelijkheid voor alle risico's en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan
aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding,
brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de
opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde
van Kuijkhoven.


Artikel 22 Overmacht


22-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere
natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen,
gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te
lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of
beschadiging van goederen bij transport naar Kuijkhoven of de opdrachtgever, niet of
niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Kuijkhoven, ex- en
importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van
enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of inde middelen van
vervoer van Kuijkhoven, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen
van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke
omstandigheden meebrengen, leveren voor Kuijkhoven overmacht op, die Kuijkhoven
ontheft van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de
opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd
kan doen gelden.
22-2 Kuijkhoven is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen
beoordeling, om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van het
werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de
buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de
opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.


Artikel 23 Eigendomsvoorbehoud


23-1 Zolang Kuijkhoven geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen
met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele
schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde
goederen, eigendom van Kuijkhoven.
23-2 Kuijkhoven heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen,
indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement
wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuld
saneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing
wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q.
vermogen wordt gelegd.
23-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen,
zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft
voldaan.


Artikel 24 Geschillen


Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijengesloten overeenkomsten, daaronder
begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter
van de vestigingsplaats van Kuijkhoven, indien deze dit wenst, aanhangig worden
gemaakt, voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.
Artikel 25 Wanprestatie en ontbinding
24-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor
alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd
het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Kuijkhoven ingeval van wanprestatie het recht
hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de
overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te
verklaren, zulks te zijner keuze.
24-2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder
rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:
a.De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet
nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen.
Kuijkhoven heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt
het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
b.De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard,
surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling
ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard
dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen
wordt gelegd.
c.De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.
d.De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is
Nederland te verlaten.
24-3 Kuijkhoven is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig
bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Kuijkhoven reeds
verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn
geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Kuijkhoven op vergoeding van
kosten, schade en interesten.


Artikel 26 Betaling


25-1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na
indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
25-2 Kuijkhoven is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de
gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per
maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
25-3 Kuijkhoven is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de
opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet
betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat,
procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
25-4 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van
de opdrachtgever. De buitengerechtelijke zullen worden berekend overeenkomstig de
tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan
redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd
met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.
25-5 Uit het enkele feit dat Kuijkhoven zich heeft verzekerd van de hulp van een derde
blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.